SIRES & DAMES

SIRES

Zeus
Zeus

Black & White Parti Toy Poodle

Apollo
Apollo

Moyen Standard Poodle

Buddy
Buddy

Standard Poodle

Bosco
Bosco

Miniature Poodle

Rusty
Rusty

Miniature Poodle

Saber
Saber

Red & White Parti Standard Poodle

Aries
Aries

Chocolate & White Tuxedo Parti Standard Poodle

DAMES

Duchess
Duchess

Golden Retriever

Coco
Coco

Chocolate & White Toy Goldendoodle

Sky
Sky

Tri-Color Australian Shepherd

Aphrodite
Aphrodite

Blenheim Cavalier King Charles

Freya
Freya

English Cream Retriever

Sonya
Sonya

English Cream Retriever

Jewel & Jade
Jewel & Jade

Toy Goldendoodles

Pixie
Pixie

Mini Goldendoodle

Koda
Koda

Standard Goldendoodle

Jayna
Jayna

Australian Shepard

Scarlett
Scarlett

Standard Goldendoodle

Electra
Electra

Standard Goldendoodle

Xena
Xena

Mini Goldendoodle

Kali
Kali

English Cream Retriever

Kalisse
Kalisse

Standard Goldendoodle

Ednee
Ednee

Tri-Color Cavalier King Charles

Mocha
Mocha

Chocolate Labrador Retriever

Maya
Maya

Yellow Labrador Retriever

Daphne
Daphne

Yellow Labrador Retriever

Luna
Luna

Black & White Parti Labradoodle